Nghiên cứu ứng dụng nền tảng Google Earth Engine và bộ thư viện phân tích không gian TURFJS trong giám sát nhanh khu vực ngập lụt tại Việt Nam
PDF | Download: 225

Từ khóa

Lũ lụt
google earth engine
sentinel 1
viễn thám Flood,
Google Earth Engine
Sentinel-1
NodeJS
PostgreSQL

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nông, T. O., Đinh, B. N., Phạm, Q. H., & Trần, T. N. (2022). Nghiên cứu ứng dụng nền tảng Google Earth Engine và bộ thư viện phân tích không gian TURFJS trong giám sát nhanh khu vực ngập lụt tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 39–45. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.664

Tóm tắt

Ngập lụt và hậu quả của nó đang trở thành mối quan ngại của nhiều địa phương trên cả nước. Với mục đích cung cấp giải pháp để hạn chế mức độ rủi ro, thiệt hại một cách hiệu quả của tai biến thiên nhiên nêu trên bài báo đã đề xuất quy trình công nghệ và xây dựng hệ thống trên công nghệ WebGIS sử dụng Google Earth Engine thu thập và phân tích dữ liệu trên ảnh viễn thám Sentinel 1 đa thời gian để thành lập bản đồ ngập lụt, đồng thời đưa ra các đánh giá hỗ trợ ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng NodeJS hoàn toàn miễn phí; Dữ liệu của hệ thống được thu thập từ Google Earth Engine; lưu trữ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và trực quan hóa sử dụng Mapbox

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.664
PDF | Download: 225

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.