Đánh giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định
PDF | Download: 294

Từ khóa

Khô hạn
Viễn thám
Nông nghiệp
Bình Định
TVDI Drought
Remote Sensing
Agriculture
Binh Dinh
TVDI

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, A. T., Phan, V. T., & Nguyễn, T. T. V. (2022). Đánh giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 54–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.666

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán dựa trên chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TDVI), qua đó làm cơ sở để đánh giá tác động của hạn hán đến đất sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Kết quả phân tích từ ảnh vệ tinh cho thấy diện tích khô hạn nhẹ, khô hạn trung bình và khô hạn nặng có tỷ lệ tương đồng nhau giữa các loại đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó tổng diện tích đất lúa 19.553,90 ha với diện tích khô hạn trung bình là 30,00 %, khô hạn nặng 11,00 %. Diện tích đất trồng cây hàng năm là 9.971,54 ha, trong đó diện tích khô hạn trung bình chiếm tỷ lệ lớn nhất với 42,66 % và khô hạn nặng là 20,07 %. Phần diện tích đất trồng cây lâu năm có tổng diện tích là 8.633,09 ha, trong đó phần khô hạn trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,91 % và khô hạn nặng là 20,81 %.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.666
PDF | Download: 294

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.