Vùng giá trị đất và ứng dụng trong địa chính
PDF | Download: 78

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S. (2014). Vùng giá trị đất và ứng dụng trong địa chính. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (19), 15–20. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.19.96

Tóm tắt

Vùng giá trị đất được nhiều nước trên thế giới ứng dụng trong kinh tế đất nói chung và định giá đất nói riêng. Chúng ta chưa đánh giá hết các ứng dụng của nó trong các nhu cầu của xã hội, nhất là các bài toán về quy hoạch kinh tế và đánh giá tiềm năng khu vực và đặc biệt là trong công tác địa chính. Trong bài báo này xin được giới thiêu một ứng dụng của vùng giá trị đất trong địa chính, đó là cách tiếp cận mới trong xây dựng các quy định độ chính chính xác của bản đồ địa chính theo giá trị đất. Cách tiếp cận này sẽ nhìn nhận bản đồ địa chính từ góc độ yêu cầu của xã hội thay vì từ trước đến nay khi đưa ra quy định về độ chính xác đều kế thừa của bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.
https://doi.org/10.54491/jgac.2014.19.96
PDF | Download: 78

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.