Ứng dụng dữ liệu viễn thám Radar trong xác định sinh khối lớp phủ rừng tại Việt Nam
PDF | Download: 178

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N., & Nguyễn, T. N. (2014). Ứng dụng dữ liệu viễn thám Radar trong xác định sinh khối lớp phủ rừng tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (19), 39–46. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.19.100

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ngày càng lớn đến mọi mặt kinh tế, xã hội của loài người. Để giảm nhẹ biến đổi khí hậu thì việc bảo tồn và phát triển rừng có ý nghĩa hết sức to lớn. Để có thể bảo tồn và phát triển rừng thì các số liệu về rừng trong đó có sinh khối rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong bài báo này tác giả giới thiệu phương pháp tính sinh khối rừng trên mặt đất dưa trên giá trị tán xạ ngược trên ảnh radar. Kết quả thử nghiệm tính sinh khối rừng tại tỉnh Hòa Bình là khả quan chứng tỏ đây là phương pháp rất có tiềm năng trong tính sinh khối rừng tại Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2014.19.100
PDF | Download: 178

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.