Xác định quỹ đạo vệ tinh viễn thám phù hợp với điều kiện Việt Nam
PDF | Download: 198

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Chu, H. T., Ngô, D. T., Đặng, T. G., & Nguyễn, T. T. H. (2017). Xác định quỹ đạo vệ tinh viễn thám phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (34), 50–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.259

Tóm tắt

Xác định quỹ đạo của vệ tinh để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả và ổn định của các vệ tinh viễn thám có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài báo đã trình bày các dạng quỹ đạo cơ bản của vệ tinh viễn thám cũng như các thông số chính, ưu nhược điểm của mỗi loại quỹ đạo. Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của các quỹ đạo vệ tinh kết hợp với đặc điểm về hình thể lãnh thổ của Việt Nam nhóm tác giả đã xác định được dạng và các thông số cho quỹ đạo của vệ tinh viễn thám phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.259
PDF | Download: 198

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.