Cảnh báo nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
PDF | Download: 106

Từ khóa

Cảnh báo lũ quét
huyện miền núi
tai biến môi trường
tỉnh Quảng Nam Flash flood warning
mountainous district
environmental disaster
Quang Nam province

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, N. T., & Nguyễn, T. D. M. (2022). Cảnh báo nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 36–46. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.596

Tóm tắt

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tác động của lượng mưa cực đoan và các tác động dây chuyền của nó đã gia tăng mạnh mẽ ở các huyện miền núi tỉnh Quang Nam, Việt Nam. Sử dụng phương pháp phân chia lưu vực kết hợp với đánh giá nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất được phân chia thành 77 lưu vực với 5 mức độ nguy cơ lũ quét trên địa bàn các huyện miền núi trong khu vực nghiên cứu. Kết quả, cho thấy mức độ nguy cơ thấp (I và II) chiếm 79,5% diện tích của toàn huyện miền núi, mức độ nguy cơ cao và rất cao (IV và V) chiếm 10,5% phân bố ở các huyện (Nam Trà My, Tây Giang) thuộc 7 LVG (417, 44, 419, 393, 402, 425 và 415).

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.596
PDF | Download: 106

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.