Xây dựng công thức tính nhiệt độ trung bình cột khí quyển trên lãnh thổ Việt Nam
PDF | Download: 43

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lại, V. T., Dư, Đức T., Mai, K. H., & Lê, T. T. N. (2022). Xây dựng công thức tính nhiệt độ trung bình cột khí quyển trên lãnh thổ Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 16–21. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.551

Tóm tắt

Thành phần nhiệt độ trung bình của cột khí quyển (Tm) là một nhân tố đặc biệt quan trọng và có tính chất quyết định đến kết quả tính lượng hơi nước tích tụ PWV từ dữ liệu đo GNSS. Bài báo này trình bày cơ sở lý thuyết và xây dựng công thức thực nghiệm tính nhiệt độ trung bình của cột khí quyển Tm trên lãnh thổ Việt Nam. Từ số liệu đo tại 6 trạm thám không vô tuyến và số liệu đo khí tượng mặt đất trong tháng 01 năm 2022 tại các trạm này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá độ chính xác của các công thức được xác lập, kết quả đánh giá đã cho thấy việc tính toán nhiệt độ trung bình của cột khí quyển Tm theo số liệu nhiệt độ trên mặt đất được thiết lập mới (công thức 11) có sai số trung phương xác định là nhỏ nhất. Đây cũng chính là công thức được chọn để áp dụng tính nhiệt độ trung bình của cột khí quyển Tm trên lãnh thổ Việt Nam.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.551
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.