Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
PDF | Download: 22

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. T., Lê, L. L., & Lê, T. Ánh M. (2022). Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 22–28. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.553

Tóm tắt

Bài báo trình bày này trình bày cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm ANoise được xây dựng trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn trực tuyến tại khu vực đô thị bằng công nghệ WebGIS và truyền dẫn không dây", Mã số: TNMT.2018.07.06. Các bước xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bao gồm: i) Đồng bộ dữ liệu; ii) Tạo lưới tính toán tiếng ồn tổng hợp; iii) Tính toán khoảng cách từ trạm tới các điểm lưới; iv) Tính toán dữ liệu tiếng ồn tổng hợp trên các điểm lưới; v) Nội suy raster dữ liệu tiếng ồn và vi) Cắt Raster dữ liệu tiếng ồn theo ranh giới. Phương pháp này được thử nghiệm trên địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.553
PDF | Download: 22

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.