Tính số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của thành phần tầng đối lưu khô đến số liệu đo cao vệ tinh trên biển Đông
PDF | Download: 43

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. S., Phạm, L. P., & Nguyễn, T. T. (2018). Tính số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của thành phần tầng đối lưu khô đến số liệu đo cao vệ tinh trên biển Đông. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (37), 33–37. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.37.336

Tóm tắt

Mục đích của bài báo là tính được số hiệu chỉnh do ảnh hưởng của thành phần tầng đối lưu khô đến số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông. Công thức Saastamoinen được áp dụng để tính toán. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện đối với số liệu vệ tinh Cryosat-2, chu kỳ 55, dựa trên 2 mô hình khí tượng NCEP và ECMWF. Các số hiệu chỉnh tính được và số hiệu chỉnh trung bình được so sánh với kết quả tính toán của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Kết quả so sánh cho thấy, các số hiệu chỉnh tính từ hai mô hình khí tượng là phù hợp với các số hiệu chỉnh do ESA cung cấp. Độ chính xác của các hiệu chỉnh trung bình từ hai mô hình khí tượng được cải thiện.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.37.336
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.