Tích hợp Ca-Markov và AHP dự báo biến động lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
PDF | Download: 56

Từ khóa

Markov
CA
AHP
biến động LULC
Văn Yên Markov
CA
AHP
LULC change
Van Yen

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Tạ, V. H., & Phạm, Q. V. (2023). Tích hợp Ca-Markov và AHP dự báo biến động lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 49–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.709

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm tích hợp chuỗi Markov, mạng tự động (CA) và phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process - AHP) và để nghiên cứu và dự báo xu hướng biến động lớp phủ sử dụng đất (Land Use Land Cover - LULC) trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu đã thành lập bản đồ dự báo biến động LULC đoạn 2025 - 2030 cho 7 loại hình LULC: đất ở/xây dựng, cây hàng năm, cây lâu năm, rừng đặc sản (Quế), rừng sản xuất , rừng phòng hộ, đất trống/cây bụi. Các loại hình LULC có sự biến động về diện tích theo xu hướng giảm diện tích các loại hình rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc biệt, diện tích đất trống/cây bụi có xu thế giảm nhiều nhất. Trong khi đó, diện tích đất xây dựng có xu hướng tăng mạnh dọc theo các tuyến đường giao thông chính, cùng với đó diện tích cây hàng năm và cây lâu năm cũng có xu hướng tăng, trong đó rừng đặc sản (Quế) có xu hướng tăng mạnh nhất. Kết quả dự báo phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương thời kỳ 2021 - 2030.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.709
PDF | Download: 56

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.