Xây dựng quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT
PDF | Download: 42

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. P. H., Lê, T. T. K., Chu, T. H., & Vũ, T. T. (2013). Xây dựng quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (16), 43–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.16.73