Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long
PDF | Download: 49

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. P., & Vũ, T. T. (2015). Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 50–58. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.137

Tóm tắt

Giám sát sự biến đổi về không gian và thời gian đối với tài nguyên nước trên bề mặt lục địa là vô cùng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đánh giá sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra. Tiến hành thực nghiệm trên khu vực sông Cửu Long cho thấy đối với khu vực địa hình bằng phẳng, độ dốc sông không lớn và độ rộng sông trong khoảng từ 0.5 km đến 1.0 km thì việc sử dụng các loại dữ liệu đo cao vệ tinh như ENVISAT và Jason-2 cho phép theo dõi biến đổi mực nước sông với trường hợp khả quan nhất có thể đạt đến độ chính xác xấp xỉ 0.2 m, và trong phần lớn trường hợp trung bình từ 0.4 m đến 0.5 m. Các yếu tố như độ rộng sông, địa hình, sự hiện diện của các bãi bồi giữa dòng chảy, các đối tượng khu dân cư và lớp phủ thực vật tại vị trí giao cắt của vệt quỹ đạo vệ tinh với bề mặt nước là những yếu tố chính ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.137
PDF | Download: 49

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.