Ứng dụng viễn thám trong việc xác định hướng sóng và chiều cao sóng vùng biển khu vực duyên hải Bắc bộ
PDF | Download: 122

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. P., Trần, T. N., Nguyễn, T. P. H., & Nông, T. O. (2020). Ứng dụng viễn thám trong việc xác định hướng sóng và chiều cao sóng vùng biển khu vực duyên hải Bắc bộ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (46), 37–42. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.50

Tóm tắt

Hướng sóng và chiều cao sóng là một trong những tham số quan trọng của sóng biển thường được xác định nhằm nghiên cứu các quá trình của đại dương cũng như trong việc phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ như thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Nghiên cứu này, trong khuôn khổ của đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định”, dữ liệu ảnh vệ tinh quang học Sentinel-2 và dữ liệu đo cao vệ tinh Jason-3 sẽ được sử dụng tương ứng để xác định hướng sóng và chiều cao sóng khu vực duyên hải Bắc Bộ. Kết quả cho thấy hướng sóng và chiều cao sóng được xác định theo phương pháp nói trên có sự tương đồng lớn so với dữ liệu thủy văn biển.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.50
PDF | Download: 122

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.