Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh viễn thám bằng phương pháp kết hợp phân loại dựa trên đối tượng và phân loại dựa trên điểm ảnh
PDF | Download: 366

Từ khóa

phân loại dựa vào đối tượng
phương pháp cây phân loại
kết hợp phân loại dựa trên đối tượng và điểm ảnh Object-based image analysis
random forest
combination approach

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nông, T. O., Trần, X. T., Vũ, T. T., & Tạ, H. T. (2022). Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh viễn thám bằng phương pháp kết hợp phân loại dựa trên đối tượng và phân loại dựa trên điểm ảnh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (53), 48–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.655

Tóm tắt

Ảnh viễn thám đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp thông tin giám sát bề mặt trái đất. Để tận dụng tối đa nguồn dữ liệu này, các phương pháp phân loại ảnh viễn thám ngày càng trở nên thông minh, hiệu quả hơn, góp phần chuyển đổi thông tin trên ảnh thành các thông tin có giá trị. Phương pháp phân loại dựa vào đối tượng (Object-based) đã chứng minh được tính chính xác của nó so với phương pháp phân loại từng điểm ảnh. Tuy nhiên phương pháp này thường được áp dụng trên các ảnh vệ tinh độ phân giải cao mà chưa áp dụng phổ biến trên ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình, hơn nữa việc sử dụng kết hợp cả hai phương pháp phân loại cũng chưa được thử nghiệm nhiều. Nghiên cứu này kết hợp phương pháp phân loại dựa vào đối tượng và phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh nhằm nâng cao độ chính xác phân loại. Kết quả cho thấy việc kết hợp cả 2 phương pháp cho phép cải thiện độ chính xác tổng thể phân loại 20% khi sử dụng ảnh độ phân giải 10 m.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.655
PDF | Download: 366

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.