Nghiên cứu quan hệ giữa các mặt Quasigeoid cục bộ và Quasigeoid toàn cầu, Geoid cục bộ và Geoid toàn cầu trên lãnh thổ Việt Nam.
PDF | Download: 50

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2013). Nghiên cứu quan hệ giữa các mặt Quasigeoid cục bộ và Quasigeoid toàn cầu, Geoid cục bộ và Geoid toàn cầu trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (15), 1–8. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.15.325

Tóm tắt

Trong tài liệu [7] dựa trên quan hệ giữa độ cao chuẩn cục bộ và độ cao chuẩn toàn cầu đã chỉ ra rằng trên lãnh thổ Việt Nam, khoảng cách giữa mặt Quasigeoid toàn cầu và mặt Quasigeoid cục bộ là một đại lượng không đổi. Trong bài báo khoa học này chúng ta sẽ đánh giá, khẳng định kết luận trên dựa trên việc nghiên cứu đánh giá và so sánh các giá trị độ chênh giữa mặt Geoid toàn cầu và mặt Quasigeoid toàn cầu và độ chênh giữa mặt Geoid cục bộ và mặt Quasigeoid cục bộ tại các điểm phân bố tại các vùng núi, vùng đồng bằng - trung du và trên các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2013.15.325
PDF | Download: 50

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.