Xây dựng Modul chương trình hỗ trợ công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ dữ liệu bản đồ địa hình, địa chính.
PDF | Download: 113

Từ khóa

Mapinfo
Autocad
MicroStation
Modul Mapinfor
Autocad
MicroStation
Modul

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. T. (2023). Xây dựng Modul chương trình hỗ trợ công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ dữ liệu bản đồ địa hình, địa chính. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 57–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.678

Tóm tắt

Nội dung bài báo đề cập đến công nghệ tin học tự động xây dựng dữ liệu hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất hiển thị trên phần mềm Mapinfo và Autocad. Bài báo đi sâu nghiên cứu cấu trúc dữ liệu đồ họa, thuật toán tìm miền kín, tính diện tích và ghép nối các miền kín liền kề khi có cùng thuộc tính vùng quy hoạch. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng modul chương trình và tiến hành tính toán thực nghiệm đối với khu vực cụ thể. Trên cơ sở thuật toán, phần mềm xử lý số liệu và các kết quả thực nghiệm, có thể kết luận rằng phương pháp đề xuất là hợp lý và đủ độ tin cậy để phục vụ công tác hỗ trợ thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.678
PDF | Download: 113

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.