Tự động tách chiết các yếu tố dạng tuyến từ ảnh SPOT khu vực tỉnh Bắc Kạn
PDF | Download: 34

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đình T., & Nguyễn, N. T. (2015). Tự động tách chiết các yếu tố dạng tuyến từ ảnh SPOT khu vực tỉnh Bắc Kạn. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 16–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.131

Tóm tắt

Nghiên cứu cấu trúc của các yếu tố dạng tuyến (lineament) là một nội dung quan trọng trong các nghiên cứu về kiến tạo địa chất, thăm dò khoáng sản và đánh giá nguy cơ trượt lở. Nghiên cứu này đề cập đến việc tách chiết các đối tượng dạng tuyến từ ảnh vệ tinh SPOT cũng như phân tích các lineament đó. Các kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh đã được sử dụng để nâng cao khả năng phát hiện các lineament theo các hướng khác nhau. Module LINE của phần mềm PCI Geomatica được sử dụng để tự động tách chiết các lineament theo các thông số định trước. Việc chuẩn hóa các lineament, cũng như loại bỏ các lineament giả đã được chúng tôi sử dụng để nâng cao độ chính xác của bản đồ kết quả thông qua 2 kỹ thuật tự động và bằng tay. Các thống kê dựa trên bản đồ lineament, đã phản ánh phương pháp tách chiết lineament áp dụng cho khu vực Bắc Kạn phù hợp với hướng cấu trúc địa hình khu vực nghiên cứu.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.131
PDF | Download: 34

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.