Ứng dụng phương pháp viễn thám và trắc lượng hình thái trong phân tích ảnh hưởng của thay đổi lớp phủ thực vật và phân mảnh môi trường sống
PDF | Download: 189

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, V. M., Phạm, M. H., Đỗ, T. N. Ánh, & Nguyễn, N. T. (2020). Ứng dụng phương pháp viễn thám và trắc lượng hình thái trong phân tích ảnh hưởng của thay đổi lớp phủ thực vật và phân mảnh môi trường sống. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (46), 7–13. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.46

Tóm tắt

Môi trường xây dựng, đặc biệt là cở sở hạ tậng đô thị và ven đô, có thể làm giảm khả năng phát triển tự nhiên của lớp phủ thực vật thông qua các cảnh quan. Duy trì kết nối cảnh quan đã trở thành chủ đề trong nghiên cứu sinh thái và bảo tồn, vì ranh giới của môi trường sống còn nguyên vẹn giúp duy trì các chức năng của hệ sinh thái. Kết nối cấu trúc được ước tính chỉ sử dụng lớp phủ, đây là cách tiếp cận đơn giản có tiềm năng lớn với ít yêu cầu về dữ liệu hơn cho việc lập kế hoạch hành lang bảo vệ. Nghiên cứu này, đã phân tích sự phân mảnh môi trường sống đối với kết nối cảnh quan khu vực Quần thể di tích Cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới bằng cách sử dụng phương pháp trắc lượng hình thái và lựa chọn được bảy chỉ số cảnh quan (LPI, PAFRAC, DCAD, TECI, LSI, DIVISION và SHDI) để định lượng sự thay đổi của các mẫu dạng cảnh quan. Kết quả cho thấy, sự gia tăng của các khu vực xây dựng cũng như mức độ đa dạng và phân mảnh cảnh quan phục vụ hiệu quả trong hoạt động ra quyết định quy hoạch bảo tồn và tổ chức lãnh thổ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.46
PDF | Download: 189

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.