Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh
PDF | Download: 113

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, H. S., Nguyễn, T. T., Văn, H. T., Vũ, V. T., & Đồng, T. B. P. (2022). Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 18–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.593

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu phương pháp luận và giải pháp xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đáp ứng các quy định tại Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và Kiến trúc Tổng thể Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng. Kết quả thử nghiệm tại  Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nền tảng sẵn sàng cung cấp gần 450 dữ liệu theo chuẩn mở quốc tế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia. Các tổ chức, cá nhân có thể khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua nền tảng này bằng các phương thức và quyền hạn truy cập khác nhau.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.593
PDF | Download: 113

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.