Xác định mức độ nhiễm mặn tầng đất mặt canh tác nông nghiệp ở một số vùng gần cửa sông ven biển Hải Phòng - Thái Bình bằng ảnh viễn thám Sentinel 2A
PDF | Download: 126

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. T. H., Phạm, M. H., Nguyễn, T. B., & Nguyễn, N. T. (2020). Xác định mức độ nhiễm mặn tầng đất mặt canh tác nông nghiệp ở một số vùng gần cửa sông ven biển Hải Phòng - Thái Bình bằng ảnh viễn thám Sentinel 2A. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (45), 35–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.321

Tóm tắt

Trong nhiều năm gần đây, tính phức tạp của dòng chảy ở hạ du về mùa cạn, cộng với nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế tăng cao… đã dẫn đến tình trạng nhiễm mặn tại một số vùng ven biển ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) ngày một lớn. Nghiên cứu này đánh giá độ mặn của đất ở vùng đồng bằng cửa sông ven biển cửa các sông Văn Úc, sông Thái Bình và sông Trà Lý sử dụng tư liệu Sentinel 2A. Dữ liệu Sentinel 2A được sử dụng để triết tách các chỉ số, bao gồm các kênh phổ đơn, chỉ số VSSI, chỉ số SAVI, chỉ số NDVI và chỉ số NDSI. Các phân tích thống kê giữa độ dẫn điện (EC1:5, dS/m) và các chỉ số đã được thực hiện. Kết quả chỉ ra rằng các giá trị phổ của dải hồng ngoại gần NIR và chỉ số VSSI tương quan tốt với EC1:5 ( với hệ số tương quan tương ứng là 0,75 và 0,63). Kết quả so sánh cho thấy độ mặn của đất ước tính từ dữ liệu Sentinel 2A phù hợp với dữ liệu thực địa (với R2=0,74 và RMSE = 3,36 dS/m đối với kênh phổ NIR và R2 = 0,67 và RMSE =3,8 dS/m đối với chỉ số VSSI). Các kết quả của nghiên cứu này chứng minh rằng dữ liệu Sentinel 2A có tiềm năng cao trong việc giám sát độ mặn của lớp đất bề mặt. Kết quả của nghiên cứu hữu ích cho các hoạt động nông nghiệp, cung cấp thông tin quan trọng cho chính quyền và nông dân bằng cách lập bản đồ độ mặn của đất làm cơ sở lựa chọn tốt hơn các loại cây trồng để giảm tổn thất kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.321
PDF | Download: 126

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.