Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sử dụng công nghệ GNSS-RTK trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
PDF | Download: 80

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. T., & Diêm, C. T. (2019). Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sử dụng công nghệ GNSS-RTK trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 39–43. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.356

Tóm tắt

Nội dung của bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về một số giải pháp kỹ thuật cần ứng dụng khi sử dụng công nghệ GNSS-RTK để bố trí thi công xây dựng công trình nhà siêu cao tầng. Cơ sở lý thuyết, kết quả đo đạc thực nghiệm khi ứng dụng của các giải pháp kỹ thuật này nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của công nghệ GNSS-RTK trong quá trình đảm bảo thi công các công trình xây dựng nhà cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.356
PDF | Download: 80

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.