Thống nhất phương pháp tính dị thường trọng lực cho các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường
PDF | Download: 175

Từ khóa

Gravity anomaly; Bouguer; Faye; Geophysic; Geodesy. Dị thường trọng lực; Bouguer; Faye; Địa vật lý; Trắc địa

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, A. D., Nguyễn, P. S., Nguyễn, V. S., & Nguyễn, H. T. (2021). Thống nhất phương pháp tính dị thường trọng lực cho các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (47), 1–6. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.232

Tóm tắt

Dị thường trọng lực Faye và Bouguer rất quan trọng trong công tác Trắc địa bản đồ và công tác Địa vật lý. Tuy nhiên cả hai lĩnh vực đều xử lý, tính toán và ứng dụng theo cách riêng của mình, cùng một khái niệm nhưng cách tính toán và gốc quy chiếu khác nhau dẫn đến giá trị dị thường có sự khác biệt, vì vậy không thể sử dụng chung dữ liệu dị thường trọng lực cho các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường. Trong bài báo này tập thể tác giả sẽ chỉ ra sự khác biệt đó và đề xuất giải pháp thống nhất cách tính toán cho phù hợp nhằm dùng chung số liệu và nâng cao hiệu quả trong tính toán dị thường trọng lực Faye và Bouguer trong các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường tại Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.232
PDF | Download: 175

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.