Giám sát biến đổi độ cao mực nước bằng đo cao vệ tinh radar độ mở tổng hợp trên lưu vực sông Mê Kông
PDF | Download: 178

Từ khóa

Đo cao vệ tinh radar độ mở tổng hợp SAR
sông Mê Kông

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. P., Nguyễn, N. N., & Nguyễn, T. T. S. (2021). Giám sát biến đổi độ cao mực nước bằng đo cao vệ tinh radar độ mở tổng hợp trên lưu vực sông Mê Kông. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (47), 33–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.237

Tóm tắt

Giám sát biến đổi độ cao mực nước là vô cùng cần thiết đối với công tác quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, việc ứng dụng kĩ thuật đo cao vệ tinh radar độ mở tổng hợp SAR (Synthetic Aperture Radar) cho phép nâng cao độ chính xác cũng như khả năng theo dõi độ cao mực nước các sông, hồ có kích thước nhỏ hơn. Nội dung của bài báo này là nhằm đánh giá khả năng giám sát biến đổi mực nước trên lưu vực sông Mê Kông sử dụng dữ liệu Jason-3 và Sentinel-3A. Kết quả thử nghiệm cho thấy trong điều kiện thuận lợi độ chính xác của chuỗi biến đổi độ cao mực nước từ đo cao vệ tinh khi so sánh với số liệu thủy văn ngoại nghiệp có thể đạt được từ 0,15 m đến 0,20 m tuy nhiên vẫn có những hạn chế như hiệu suất trị đo ở khu vực địa hình có độ dốc lớn vào mùa khô thấp và còn tồn tại những khoảng thời gian dài không có dữ liệu có giá trị.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.237
PDF | Download: 178

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.