Điều tra đánh giá nhu cầu người dùng trong xây dựng quy trình về chia sẻ dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ
PDF | Download: 81

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đồng, T. B. P. (2021). Điều tra đánh giá nhu cầu người dùng trong xây dựng quy trình về chia sẻ dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (47), 54–58. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.240

Tóm tắt

Bài báo làm rõ vai trò của điều tra đánh giá nhu cầu người dùng đối với các sản phẩm, dữ liệu đo đạc bản đồ trong xây dựng quy định, chính sách và trình bày các kết quả điều tra, đánh giá nhu cầu người dùng về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.240
PDF | Download: 81

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.