Bàn về phép chiếu dùng cho bản đồ chuyên đề cấp tỉnh
PDF | Download: 79

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đồng, T. B. P. (2014). Bàn về phép chiếu dùng cho bản đồ chuyên đề cấp tỉnh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (22), 32–36. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.22.124

Tóm tắt

Bài báo làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phép chiếu dùng cho bản đồ chuyên đề và đề xuất sử dụng phép chiếu hình trụ ngang đồng góc với k=0.9999, kinh tuyến trục địa phương cho nhóm bản đồ chuyên đề cấp tỉnh. Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 [1] do Tổng cục Địa chính ban hành năm 2001 ( Thông tư 973) quy định áp dụng các lưới chiếu dùng cho bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính. Đây là cơ sở để các ngành, các cấp xây dựng các quy định về cơ sở toán học cho các bản đồ chuyên đề phù hợp với mục đích sử dụng, nội dung, phương pháp thể hiện, điều kiện thành lập và sử dụng. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ làm phát sinh những yêu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm bản đồ và thông tin địa lý, và nhiều quy định về cơ sở toán học hiện nay đã trở nên không phù hợp.
https://doi.org/10.54491/jgac.2014.22.124
PDF | Download: 79

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.