Giải pháp cơ sở dữ liệu kỹ thuật phục vụ dẫn xuất tự động cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình
PDF | Download: 67

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đồng, T. B. P., & Trần, T. M. Đức. (2020). Giải pháp cơ sở dữ liệu kỹ thuật phục vụ dẫn xuất tự động cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (46), 14–18. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.47

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra sự cần thiết và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) kỹ thuật phục vụ dẫn xuất thành lập CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình các tỷ lệ. Giải pháp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc làm giàu dữ liệu, tổng quát hóa dữ liệu, bản đồ tự động và tái cấu trúc hệ thống CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình quốc gia.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.46.47
PDF | Download: 67

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.