Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp tổng quát hoá từ cơ sở dữ liệu địa chính
PDF | Download: 142

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đồng, T. B. P. (2016). Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp tổng quát hoá từ cơ sở dữ liệu địa chính. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (29), 28–32. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.29.189

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra sự cần thiết và đề xuất quy trình thành lập bản đồ HTSDĐbằng phương pháp tổng quát hóa từ CSDL địa chính theo mô hình hình sao. Quy trình được xây dựng dựa trên các nguyên tắc làm giàu dữ liệu, tổng quát hóa dữ liệu và tổng quát hóa bản đồ tự động.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.29.189
PDF | Download: 142

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.