Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2)
PDF | Download: 74

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. H. (2016). Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 22–27. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.180

Tóm tắt

Trộn ảnh là một công nghệ kết hợp các loại ảnh với nhau để tạo ra một loại ảnh mang nhiều thông tin hơn để tăng cường khả năng phân tích - nhận biết các đối tượng trên ảnh. Việc trộn ảnh vệ tinh quang học tức là kết hợp ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ nhằm tạo ra ảnh vừa có độ phân giải cao về phổ (màu) như ảnh đa phổ lại vừa có độ phân giải cao về không gian như ảnh toàn sắc. Trong nội dung bài báo, các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp trộn dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao (WorldView - 2) và phân tích các chỉ số đánh giá chất lượng phổ trên ảnh sau khi trộn. Phương pháp trộn ảnh được nghiên cứu là: Phương pháp biến đổi hệ màu IHS cải tiến (Modified IHS); Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA- Principal Component Analysis); Phương pháp nhân ảnh (Multiplicative); Phương pháp HPF (High Pass Filter); Phương pháp biến đổi Brovey.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.180
PDF | Download: 74

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.