Kết hợp sử dụng các tư liệu ảnh hàng không, Bản đồ địa hình và ảnh viễn thám để xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.
PDF | Download: 142

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. H., Trần, T. T., Phạm, T. H. L., & Nguyễn, T. N. H. (2010). Kết hợp sử dụng các tư liệu ảnh hàng không, Bản đồ địa hình và ảnh viễn thám để xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (5), 23–28. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.5.419

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.5.419
PDF | Download: 142

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.