Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng trên tư liệu ảnh máy bay không người lái
PDF | Download: 124

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. H. H., Đỗ, T. H., & Vũ, K. L. (2018). Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng trên tư liệu ảnh máy bay không người lái. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (35), 38–43. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.35.265

Tóm tắt

Hệ thống máy bay không người lái (UAVs - Unmanned Aerial Vehicle system) thu thập thông tin ở tầm thấp nên tư liệu ảnh UAV cho phép quan sát rõ đặc tính của vật thể và phục vụ giải đoán bằng mắt. Tư liệu viễn thám từ hệ thống UAV thiếu các thông tin về phổ nhưng lại nhiều thông tin về hình dạng và cấu trúc của đối tượng. Tuy nhiên hiện còn ít các nghiên cứu phân tích thông tin bề mặt mặt đất từ ảnh hàng không hay ảnh UAV do phương pháp phân loại dựa trên giá trị pixel cho kết quả thấp. Trong nội dung bài báo, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng bằng phần mềm eCognition 9.0 trên tư liệu ảnh UAV với độ phân giải 40cm. Phương pháp phân loại hướng đối tượng cho phép tách được các đối tượng trên ảnh độ phân giải siêu cao dựa trên những đặc điểm hình dạng đặc trưng với độ chính xác cao.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.35.265
PDF | Download: 124

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.