Giới thiệu ứng dụng thử nghiệm công nghệ UAV và GIS trong việc giám sát và quản lý hệ thống đường bờ của sông Hồng và sông Đuống
PDF | Download: 138

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. H., Lưu, H. Âu, & Đỗ, T. H. (2017). Giới thiệu ứng dụng thử nghiệm công nghệ UAV và GIS trong việc giám sát và quản lý hệ thống đường bờ của sông Hồng và sông Đuống. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (34), 16–19. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.253

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.34.253
PDF | Download: 138

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.