Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu vật liệu cháy trong các kiểu rừng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang
PDF | Download: 217

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. H., & Vũ, N. P. (2018). Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu vật liệu cháy trong các kiểu rừng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (35), 29–37. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.35.264

Tóm tắt

Cháy rừng đã gây nên những hậu quả tiêu cực lớn đến môi trường sống, nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người. Biến đổi khí hậu với những đợt nóng hạn kéo dài bất thường đã làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày càng nghiêm trọng. Các công trình nghiên cứu về công tác phòng chống cháy rừng tại Việt Nam cho thấy công tác dự báo phòng chống cháy rừng hiện nay còn tồn tại một số hạn chế, chủ yếu sử dụng dữ liệu khí tượng mặt đất, việc sử dụng ảnh viễn thám trong dự báo cấp cháy rừng chỉ đến cấp tỉnh, chưa có nghiên cứu nào đi sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu cháy cũng như hệ số cháy của chúng đến các hiện tượng cháy rừng. Việc phát triển một giải pháp mới ứng dụng viễn thám nghiên cứu về vật liệu cháy phục vụ công tác dự báo nguy cơ cháy rừng đóng vai trò cấp thiết cao, trợ giúp hiệu quả cho công tác phòng chống cháy rừng của cơ quan chuyên trách tại địa phương. Địa điểm thử nghiệm của nghiên cứu là huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang với hai loại hình rừng là rừng trồng và rừng tự nhiên.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.35.264
PDF | Download: 217

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.