Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học máy (machine learning) trong phân loại rừng ngập mặn trên ảnh viễn thám spot6 với khu vực thử nghiệm tại tỉnh Cà Mau
PDF | Download: 435

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. H., & Vũ, K. L. (2019). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học máy (machine learning) trong phân loại rừng ngập mặn trên ảnh viễn thám spot6 với khu vực thử nghiệm tại tỉnh Cà Mau. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (40), 17–21. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.307

Tóm tắt

Công tác lựa chọn thuật toán phù hợp là một phần quan trọng của bất kỳ ứng dụng phương pháp máy học nào bởi vì có rất nhiều các tiêu chí và sự lựa chọn. Bên cạnh đó, sự am hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của các thuật toán trong phương pháp học máy là điều cần thiết để đem lại hiệu quả cao. Trong phạm vi bài báo này, nhóm nghiên tiến hành thử nghiệm một thuật toán của phương pháp học máy (Machine Learning) trong phân loại rừng ngập mặn trên ảnh viễn thám SPOT6 với khu vực thử nghiệm tại tỉnh Cà Mau. Kết quả thực hiện của nghiên cứu đã đạt được 2 điểm mới đó là: ứng dụng thành công phương pháp học máy (Machine Learning) trong phân loại ảnh viễn thám, và phân loại được chi tiết theo loài thực vật của rừng ngập mặn tại khu vực thực nghiệm. Bên cạnh đó, tác giả đã khai thác được khả năng nhận diện pattern trên ảnh viễn thám của phương pháp và quá trình phân loại ảnh dựa trên các mẫu được lựa chọn đem lại kết quả có độ chính xác cao.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.40.307
PDF | Download: 435

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.