Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo xa
PDF | Download: 7
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2009). Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo xa. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 5–11. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.617

Tóm tắt

Không có

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.617
PDF | Download: 7
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.