Tính đến dị thường địa hình - đăng tĩnh khi xây dựng cơ sở dị thường trọng lực ở vùng núi cao
PDF | Download: 73

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2020). Tính đến dị thường địa hình - đăng tĩnh khi xây dựng cơ sở dị thường trọng lực ở vùng núi cao. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (44), 1–4. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.296

Tóm tắt

Chúng ta thường sử dụng dị thường Bouger để giải quyết bài toán nội suy các giá trị dị thường trọng lực vào grid của cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia. Điều kiện để sử dụng là các giá trị dị thường Bouguer phải thay đổi tương đối đồng đều và ma trận hiệp phương sai của nó là tuyến tính bậc nhất. Tuy nhiên ở các khu vực rừng núi cao (trên 1500 m), do hiệu ứng bù trừ đẳng tĩnh, các giá trị dị thường Bouger biến thiên đột ngột, không đảm bảo sự thay đổi tương đối đồng đều. Do đó trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng các giá trị dị thường địa hình – đẳng tĩnh. Trong bài báo khoa học này, chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa của dị thường địa hình – đẳng tĩnh.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.296
PDF | Download: 73

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.