Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam
PDF | Download: 56

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2016). Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (30), 1–9. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.195

Tóm tắt

Bài báo khoa học này trình bày các kết quả nghiên cứu trên thế giới và đề xuất bổ sung vào các tiêu chuẩn quốc gia về trọng lực chi tiết các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh dị thường không khí tự do bới các số hiệu chỉnh do khối lượng vật chất khí quyển và khối lượng vật chất địa hình giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình. Ngoài ra, bài báo này đề xuất sử dụng phương pháp tính toán số hiệu chỉnh Faye theo tích phân lăng trụ khi tính đến cấu trúc của các mô hình số độ cao độ phân giải cao hiện nay.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.195
PDF | Download: 56

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.