Thành lập bản đồ phân bố nồng độ khí NO2, SO2 khu vực Hà nội từ dữ liệu viễn thám SENTINEL-5P
PDF | Download: 25

Từ khóa

NO2
SO2
TROPOMI
Sentinel-5P NO2
SO2
TROPOMI
Sentinel-5P

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. P. T., Nghiêm, V. N., & Vũ, K. S. (2022). Thành lập bản đồ phân bố nồng độ khí NO2, SO2 khu vực Hà nội từ dữ liệu viễn thám SENTINEL-5P. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 46–53. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.665

Tóm tắt

Nitrogen dioxide (NO2) và sulfur dioxide (SO2) là những khí ga chính có khả năng gây ô nhiễm không khí ở nhiều khu vực đô thị và khu công nghiệp lớn ở Việt Nam. Do đó, việc giám sát được nồng độ khí NO2, SO2 một cách thường xuyên và trên diện rộng là cần thiết để giúp các nhà quản lý ra quyết định tìm kiếm một giải pháp bền vững về quản lý chất lượng môi trường không khí và cải thiện tình trạng sức khỏe người dân. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng dữ liệu từ vệ tinh viễn thám chuyên dụng Sentinel 5P của Cơ quan vũ trụ Châu Âu (ESA) để chiết xuất nồng độ của 02 loại nêu trên trong không khí khu vực Hà Nội năm 2021.

Cách tiếp cận xác thực của dữ liệu thu được từ vệ tinh, dựa trên phân tích tương quan chéo với dữ liệu độc lập từ các quan sát trên mặt đất đã cho thấy hệ số tương quan (R2) đối với NO2 là xấp xỉ 0.7 và đối với SO2 là 0.78; cho thấy độ chính xác tính toán hàm lượng NO2 và SO2 từ dữ liệu Sentinel-5P ở mức khá. Kết quả cũng cho thấy, trong thời gian của năm 2021, giá trị NO2 và SO2 trong không khí ở khu vực Hà Nội đều ở mức tương đối cao.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.665
PDF | Download: 25

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.