Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer modeler (LCM) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat
PDF | Download: 68

Từ khóa

Dự báo sử dụng đất
Land Change Modeler
LCM
viễn thám
GIS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. P. T., Mai, V. S., Bùi, N. Q., & Nghiêm, T. H. (2017). Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer modeler (LCM) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 44–51. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.210

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là thành lập bản đồ dự báo biến động sử dụng đất giai đoạn trung hạn và dài hạn của tỉnh Bình Dương với nhiều lớp đối tượng sử dụng đất bằng mô hình dự báo LCM và dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat. Kết quả phân tích bản đồ dự báo đến năm 2030 cho thấy một số loại hình sử dụng đất sẽ thay đổi đáng kể có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường đô thị và ảnh hưởng đến việc phát triển bền vững của khu vực.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.210
PDF | Download: 68

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.