Sử dụng dữ liệu vệ tinh theo dõi hiện tượng nước trồi khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2022.
PDF | Download: 34

Từ khóa

Nước trồi
Ninh Thuận - Bình Thuận
Nhiệt độ bề mặt biển
Diệp lục chất a Upwelling
Ninh Thuan - Binh Thuan
SST
Chlorophyll-a

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. P. T., Nguyễn, N. T., Trần, H. H., & Lê, D. A. (2023). Sử dụng dữ liệu vệ tinh theo dõi hiện tượng nước trồi khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2022 . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 41–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.708

Tóm tắt

Nước trồi là một hiện tượng cơ bản ở vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận thường xuyên diễn ra vào mùa hè, nguyên nhân là do khối nước lạnh bị đẩy từ đáy lên, hình thành do sự kết hợp của gió mùa tây nam, lực Coriolis, vận chuyển Ekman với đặc điểm của địa hình đáy, đường bờ, các vùng phân kỳ và hội tụ của dòng chảy. Nơi có nước trồi thường mang đến nguồn thực vật phù du phong phú, giàu chất dinh dưỡng đồng thời đóng vai trò quan trọng trong duy trì hệ sinh thái biển, đây cũng là vùng thường cho sản lượng đánh bắt hải sản cao. Trong nghiên cứu này, bản đồ nước trồi khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận được thành lập từ dữ liệu MODIS Aqua hàng ngày xử lý ở level 2 giai đoạn 2015 - 2022, bằng phương pháp xác định dị thường nhiệt độ bề mặt nước biển, tính đến số liệu dòng chảy tháng và hàm lượng Chlorophyll-a. Kết quả cho thấy tại vùng biển này hiện tượng nước trồi xuất hiện bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm khi gió mùa tây nam phát triển mạnh. Diện tích tâm nước trồi dao động từ 200 km2 tới hơn 11.000 km2 thay đổi theo các tháng trong các năm khác nhau. Diện tích và vị trí xuất hiện hiện tượng nước trồi là một thông số giúp các nhà quản lý nghiên cứu qui hoạch, kế hoạch khai thác ngư trường hợp lý.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.708
PDF | Download: 34

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.