Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp – Phần cơ sở khoa học
PDF | Download: 84

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. H. (2016). Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp – Phần cơ sở khoa học. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 15–21. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.179

Tóm tắt

Ngày nay, các ứng dụng ảnh vệ tinh phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, thí nghiệm hay ứng dụng phục vụ đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực Tài Nguyên Môi Trường nói riêng ngày càng trở nên phổ biến. Quá trình chiết tách thông tin được sử dụng phổ biến là các phương pháp phân loại ảnh có kiểm định và không có kiểm định. Phân loại có kiểm định là một phương pháp xác suất có khả năng sắp xếp những điểm ảnh do người sử dụng định nghĩa thành những lớp khác nhau. Tuy nhiên, khi thực hiện phân loại ảnh có kiểm định ở khu vực có bề mặt lớp phủ hỗn hợp, độ chính xác của kết quả phân loại ảnh không cao do các kết quả phân loại ảnh bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhiễu điểm ảnh. Nhiễu điểm ảnh là hiện tượng xảy ra khi một điểm ảnh có giá trị điểm ảnh thuộc lớp A nhưng trong kết quả phân loại ảnh thì điểm ảnh đó sẽ được phân loại vào lớp khác ngoài lớp A. Trong các ứng dụng sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải vừa và nhỏ, bề mặt đất hỗn hợp bao gồm nhiều đối tượng ảnh, công tác xử lý vấn đề nhiễu điểm ảnh bằng việc can thiệp vào các thành phần đất, nước, thực vật trên mỗi điểm ảnh nhằm cải thiện độ chính xác của kết quả phân loại là có tính cấp thiết cao. Do vậy trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp”. Trong phạm vi bài báo này, nhóm nghiên cứu sẽ giới thiệu cơ sở khoa học của giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp. Phần thực nghiệm sẽ được trình bày trong số tới của Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.179
PDF | Download: 84

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.