Xây dựng mô hình mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam
PDF | Download: 104

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Khương, V. L., Lương, T. T., Trần, V. H., & Đặng, X. T. (2018). Xây dựng mô hình mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (37), 20–32. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.37.335

Tóm tắt

Biển Đông được xác định là khu vực biển có tính chất thủy triều rất phức tạp, do vậy việc tính toán xác định các mặt chuẩn để xử lý dữ liệu đo độ sâu gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, độ cao mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất được tính toán dựa trên số liệu nghiệm triều với thời gian quan trắc tối thiểu 30 ngày và mỗi trạm cũng chỉ có hiệu lực trong phạm vi từ 30 đến 70 km tùy theo tính chất triều của từng khu vực biển. Bài báo trình bày kết quả xây dựng mô hình mặt biển trung bình khu vực và mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam, làm cơ sở để quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển phục vụ xây dựng nền thông tin địa lý biển và sản xuất hải đồ bảo đảm an toàn hàng hải.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.37.335
PDF | Download: 104

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.