Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình tính toán thủy triều và các mô hình mặt biển
PDF | Download: 106

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. T., Lương, T. T., Nguyễn, A. Định, Trần, V. H., & Đỗ, V. M. (2020). Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình tính toán thủy triều và các mô hình mặt biển. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (44), 16–24. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.299

Tóm tắt

Bài báo khoa học này trình bày phương pháp sử dụng mô hình tính toán thủy triều MIKE21 FD để hiệu chỉnh thủy triều trong quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển trung bình khu vực (MBTBKV98) và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực (MBTNKV170) được công bố trong tài liệu [6]. Kết quả đánh giá độ chính xác hiệu độ sâu quy chiếu dựa trên mực nước quan trắc tại trạm nghiệm triều tạm thời ven bờ và mô hình tính toán thủy triều khu vực biển Hải Phòng đạt 0.034m; hiệu độ sâu quy chiếu dựa trên mực nước quan trắc tại trạm nghiệm triều và dựa trên mô hình MBTBKV98 kết hợp số liệu triều mô hình đạt 0.041 m, còn hiệu độ sâu quy chiếu dựa trên mặt biển thấp nhất tại trạm nghiệm triều và dựa trên mô hình MBTNKV170 kết hợp số liệu triều mô hình đạt 0.047m. Điều này cho thấy sử dụng mô hình tính toán thủy triều MIKE21 FD để hiệu chỉnh thủy triều trong quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thành lập bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ ở các dãy tỷ lệ trung bình và nhỏ hơn trên vùng biển Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.299
PDF | Download: 106

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.