Đánh giá mô hình số độ cao toàn cầu dựa trên mô hình số độ cao trên lãnh thổ Việt Nam
PDF | Download: 382

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T., & Phạm, X. H. (2022). Đánh giá mô hình số độ cao toàn cầu dựa trên mô hình số độ cao trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 1–7. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.549

Tóm tắt

Các mô hình số độ cao toàn cầu có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các bài toán khoa học kỹ thuật trên phạm vi lớn. Tuy nhiên, mô hình số độ cao toàn cầu nói chung có độ chính xác không cao và có chứa sai số hệ thống. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng mô hình số độ cao toàn cầu trong các nhiệm vụ chuyên ngành, bài báo khoa học này trình bày phương pháp đánh giá mô hình số độ cao toàn cầu SRTM1 dựa trên mô hình số độ cao DEM tỷ lệ 1/25.000 do Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu xây dựng. Kết quả đánh giá độ chính xác cho thấy sai số trung phương độ lệch giữa hai mô hình số độ cao này đạt ở mức 3.225m và hoàn toàn đáp ứng yêu cầu sử dụng trong công tác Trắc địa Bản đồ.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.549
PDF | Download: 382

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.