Đánh giá độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ dựa trên các mô hình mặt biển
PDF | Download: 294

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T., Trần, V. H., Nguyễn, T. H., & Đỗ, V. M. (2019). Đánh giá độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 11–19. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.352

Tóm tắt

Bài báo khoa học này trình bày kết quả xây dựng mô hình mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam và sử dụng mô hình mặt biển trung bình khu vực và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực để đánh giá sự phù hợp của dữ liệu độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và độ sâu hải đồ trong bài toán xác định độ sâu bản đồ địa hình đáy biển từ độ sâu hải đồ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.352
PDF | Download: 294

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.