Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC 2017
PDF | Download: 64

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H., & Lương, T. T. (2017). Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC 2017. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (32), 1–8. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.213

Tóm tắt

Bài báo khoa học này đã giới thiệu các kết quả xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017 với độ chính xác trong hệ quy chiếu tọa độ không gian khởi đầu VN2000-3D. Các kết quả kiểm tra cho thấy độ tin cậy và độ chính xác cao của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầi VIGAC2017.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.213
PDF | Download: 64

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.