Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển
PDF | Download: 129

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T., Nguyễn, A. Định, Nguyễn, T. H., & Trần, V. H. (2020). Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (43), 18–23. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.363

Tóm tắt

Bài báo khoa học này trình bày phương pháp quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển trung bình khu vực (MBTBKV98) và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực (MBTNKV170) được công bố trong tài liệu [6]. Kết quả đánh giá độ chính xác hiệu độ sâu được quy chiếu dựa trên mặt biển trung bình tại một trạm nghiệm triều và dựa trên mô hình MBTBKV98 khu vực biển Hải Phòng đạt 0.018 m, còn hiệu độ sâu được quy chiếu dựa trên mặt biển thấp nhất tại một trạm nghiệm triều và dựa trên mô hình MBTNKV170 đạt 0.038 m. Điều này cho thấy sử dụng các mô hình mặt biển để quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển hoàn toàn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của ngành Đo đạc Bản đồ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.363
PDF | Download: 129

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.