Định lượng ô nhiễm nước mặt tại thành phố Hội An dựa trên dữ liệu viễn thám và mô hình học máy
PDF | Download: 250

Từ khóa

Ô nhiễm nước mặt
Viễn thám
Chất lượng nước
Mô hình ANFIS
Thành phố Hội An Surface water pollution
Remote sensing
Water quality
ANFIS model
Hoi An city

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. N., Nguyễn, T. D. M., Trần, Q. T., Nghiêm, V. T., & Phạm, V. M. (2022). Định lượng ô nhiễm nước mặt tại thành phố Hội An dựa trên dữ liệu viễn thám và mô hình học máy . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 54–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.598

Tóm tắt

Tình trạng nước mặt tại thành phố Hội An đang phải đối diện với những thách thức về mức độ ô nhiễm trong hơn một thập kỷ qua. Nghiên cứu này giới thiệu tích hợp mô hình học máy với hệ thống suy luận mờ dựa trên mạng thích ứng (ANFIS), kết hợp với dữ liệu viễn thám quang học và radar để ước tính ba thông số chất lượng nước như TSS, COD và BOD. Hiệu suất của mô hình được đánh giá bằng cách sử dụng các tham số bao gồm RMSE, R2, MAE. Các chỉ số dự đoán cung cấp kết quả đáng kể, với RMSE dao động từ 3,52 mg/l đến 4,59 mg/l, R2 dao động từ 0,69-0,82 và MAE dao động từ 2,39 mg/l đến 3,16 mg/l. Kết quả cho thấy, nồng độ của ba thông số đánh giá chất lượng nước cao phân bố ở khu vực Đô thị cổ Hội An, sông Hoài. Phương pháp này có thể sử dụng để đánh giá các thông số chất lượng nước mặt, nhằm giám sát nhanh tình trạng của môi trường nước, cung cấp một phương pháp giám sát chất lượng nước mặt, đây có thể là nền tảng để đưa ra giải pháp bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch ở các thành phố Di sản.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.598
PDF | Download: 250

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.