Mô hình tự động phân loại dữ liệu lớp phủ bề mặt phục vụ kiểm kê khí nhà kính bằng ảnh viễn thám.
PDF | Download: 153

Từ khóa

Ảnh viễn thám
Phủ bề mặt
Random Forest
AFOLU Remote sensing
Random Forest
Landcover
AFOLU

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nông, T. O., Trần, X. T., Tạ, H. T., & Trịnh, V. N. (2023). Mô hình tự động phân loại dữ liệu lớp phủ bề mặt phục vụ kiểm kê khí nhà kính bằng ảnh viễn thám . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 55–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.699

Tóm tắt

Gần đây, việc giám sát phát thải khí nhà kính đang nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan. Nhằm tính toán mức độ phát thải khí nhà kính, một bản đồ phủ bề mặt chính xác khu vực cần đánh giá là rất cần thiết. Nghiên cứu này sử dụng thuật toán Random Forest, ảnh vệ tinh Landsat 8, Sentinel 1,2, dữ liệu mô hình số địa hình xây dựng mô hình phân loại ảnh viễn thám thành lập bản đồ phủ bề mặt theo khuyến cáo của AFOLU phục vụ kiểm kê khí nhà kính. Kết quả thử nghiệm phân loại ảnh viễn thám trên khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ cho kết quả độ chính xác tổng thể đạt lần lượt 83% và 80.5%, phù hợp cho xây dựng bản đồ phủ bề mặt phục vụ kiểm kê khí nhà kính.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.699
PDF | Download: 153

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.