Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
PDF | Download: 108

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. D., Nguyễn, T. X., Trần, X. T., Trần, M. H., & Lưu, V. D. (2016). Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 28–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.181

Tóm tắt

Xử lý phổ hay hiệu chỉnh phổ là quá trình loại bỏ hoặc làm giảm bớt các sai số do ảnh hưởng của điều kiện khí quyển, nguồn sáng chiếu và bề mặt địa hình. Có hai loại hiệu chỉnh phổ: hiệu chỉnh tuyệt đối và hiệu chỉnh tương đối. Trong bài báo nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu các phương pháp hiệu chỉnh phổ tương đối từ đó xây dựng phương pháp hiệu chỉnh phổ trên ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Phương pháp được lựa chọn bao gồm nắn chỉnh hình học ảnh, lựa chọn các đối tượng bất biến giả định, xác định tham số chuẩn hóa. Kết quả thực nghiệm được kiểm định qua các phép phân tích thống kê giá trị độ sáng của pixel trên ảnh trước và sau chuẩn hóa phổ. Độ chính xác của kết quả thể hiện phương pháp lựa chọn là hợp lý.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.181
PDF | Download: 108

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.