Khoanh vùng nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng mưa kéo dài ở thủ đô Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS
PDF | Download: 31

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. T. H., Phạm, M. H., & Trần, T. H. H. (2013). Khoanh vùng nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng mưa kéo dài ở thủ đô Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (17), 50–54. https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.84

Tóm tắt

https://doi.org/10.54491/jgac.2013.17.84
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.